شرکت کشت و صنعت راتینا
English

جذب مشتری

متقاضی محترم تکمیل فرم بایستی با رضایت کامل جنابعالی باشد. این شرکت نیز ضمن محرمانه تلقی کردن اطلاعات ارائه شده توسط شما و برای ارائه سرویس مناسب نیاز به آن دارد که اطلاعات ای فرم صحیح و کامل باشد.
شخصیت حقیقی

نام:

نام خانوادگی:

( شماره تلفن حتما با کد شهر قرار گیرد) :

شخصیت حقوقی

نام شرکت:

(شماره تلفن حتما با کد شهر قرار گیرد)
مشخصات دفتر کار:

مشخصات انبار:

موقعیت مکانی دفتر کار:

موقعیت مکانی انبار:

متراژ:

متراژ:
مدت زمان اشتغال در خصوص توزیع محصولات غذایی چه مدت است؟ :

آمادگی ارائه چه نوع ضمانتی به شرکت راتینا نو دارید؟:
امکانات توزیع و پرسنلی مورد نیاز

ناوگان توزیع

امکانات پرسنلی
نام نمایندگی های اخذ شده را نام ببرید

مواد غذایی :

آرایشی و بهداشتی:

متفرقه:
مشخصات منطقه ی توزیع

نحوه توزیع

آدرس:

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top